Voordat je bij ons begint …

is het handig dat je van onderstaande zaken vast op de hoogte bent:

Missie, visie & kernwaarden

De missie van het St. Antonius Ziekenhuis is ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’. Dat is waar we als ziekenhuis voor staan. Dit willen we bereiken door met aandacht, liefde en respect zorg te verlenen. Patiënten en hun naasten voelen zich in ons ziekenhuis gehoord en begrepen: zij ervaren waardevolle zorg, geleverd door gedreven professionals. Als één team werken wij vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt. Hierbij handelen we op basis van recente en innovatieve bevindingen. Om dit te bereiken investeren wij in onderwijs, onderzoek en in de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo dragen wij bij aan goede gezondheidszorg.


Gedragsregels

Onze kernwaarden zijn sturend voor ons gedrag: samen, betrokken, continu verbeteren en innovatief. Wij vinden het belangrijk dat het ziekenhuis voor iedereen een fijne werkomgeving is. Daarom hebben we een algemene gedragscode die voor alle medewerkers geldt. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • We handelen in lijn met de missie, visie en kernwaarden van het ziekenhuis.
 • We communiceren betrokken, duidelijk en respectvol met patiënten en elkaar.
 • We denken na over de mogelijke gevolgen van ons gedrag op anderen.
 • We spreken elkaar aan op wenselijke en niet-wenselijke gedragingen.

Privacy en geheimhouding

Om goede patiëntenzorg te leveren, wordt er binnen het St. Antonius Ziekenhuis veel informatie gedeeld en gebruikt. Zo kun je gedurende de periode dat je verbonden bent met het ziekenhuis in aanraking komen met vertrouwelijke informatie. Hiermee bedoelen we informatie over patiënten, medewerkers en de organisatie, waarvan je weet of kan veronderstellen dat deze niet voor anderen is bedoeld.
Het is erg belangrijk zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Daarom geldt er voor medewerkers binnen het St. Antonius Ziekenhuis een geheimhoudingsplicht. Ook vind je op intranet het Beleid informatiebeveiliging en gegevensbescherming die regels en richtlijnen geeft hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie.


Veilig Incident Melden & Melden Incident Medewerker

Binnen het St. Antonius Ziekenhuis staat veilige zorg centraal. Een onderdeel van veiligheid is het melden van dingen die (bijna) misgaan. Dat doen wij op twee manieren:
VIM: ‘Veilig Incidenten Melden’ is een methode om incidenten binnen de patiëntenzorg veilig te melden en te onderzoeken.
MIM: ‘Melden Incident Medewerker’ is bedoeld om incidenten en onveilige situaties te melden zodat het risico op herhaling vermindert.


Hygiëne, Infectiepreventie en gezond & veilig werken

Het doel van hygiëne en infectiepreventie is om zowel patiënten als medewerkers te beschermen tegen infecties. Om medewerkers inzicht te geven in de regels en procedures die hierop betrekking hebben, zijn er infectiepreventieprotocollen samengesteld. Deze protocollen vind je op intranet. De twee belangrijkste daarvan zijn het protocol rondom prik-, spat- of snijaccidenten en de meldingsplicht bij een infectie.

Naast deze inspanningen om infecties te voorkomen, hebben wij vastgelegd in het arbobeleid hoe wij ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond werken, bijvoorbeeld met betrekking tot fysieke belasting, werken met gevaarlijke stoffen, et cetera. Op intranet vind je alle informatie en handvatten. Voor jouw eigen veiligheid en die van jouw collega’s is het belangrijk dat je deze protocollen goed doorneemt.


Bijlagen bij je arbeidsvoorwaardencontract

Onderstaande documenten horen bij je arbeidsvoorwaardencontract. Je tekent ervoor dat je ze gelezen hebt.

 1. Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)
 2. Pensioenreglement Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
 3. Algemene gedragscode St. Antonius Ziekenhuis
 4. Gedragscode patiënten en bezoekers
 5. Gedragscode gebruik ICT-en communicatiefaciliteiten
 6. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging
 7. Preventie infecties voor en door medewerkers
 8. Persoonlijke hygiëne en algemene voorzorgsmaatregelen
 9. Veilig Incident Melden (VIM), melden van een incident
 10. Protocol Verminderde Inzetbaarheid

Lees meer over belangrijke uitgangspunten, arbeidsvoorwaarden en regelingen in deze brochure.

Mijn vacatures