Lid Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis | 32 uur p/w | Nieuwegein | Utrecht | Woerden

Solliciteer

Per 1 juli 2020 vertrekt de huidige voorzitter raad van bestuur, Douwe Biesma en is het lid raad van bestuur, Luc Demoulin, benoemd tot nieuwe voorzitter. Daarmee ontstaat er in de raad van bestuur de behoefte aan een medisch specialist voor de COO-rol.
 

Wat ga je doen?

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan het zorgvuldig afronden van de fusie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis, de implementatie van het nieuwe EPD en het behoud van personeel op kritische (zorg)functies. Daarnaast is er, veelal met de Santeon-partners, inhoud gegeven aan waardegedreven zorg, waarbij het perspectief van de patiënt centraal staat.
 
Patiënten willen ondanks hun ziekte zoveel mogelijk hun normale leven voortzetten, waarbij zorg vanuit huis toegankelijk is. Maatschappelijk is er overeenstemming dat de zorg niet verder kan groeien vanwege demografische ontwikkelingen in de regio, beperkte financiële groeiruimte en schaarste aan personeel. Dankzij de stappen die de afgelopen jaren gezet zijn op o.a. VBHC, Lean, EPD, kwaliteit en werkplezier/behoud van medewerkers, is Antonius ervan overtuigd dat deze verandering samen met de (keten)partners gerealiseerd kan worden. Waarde gedreven zorg zal daarbij voor iedereen in de organisatie betekenis gaan krijgen.
 
Met het recent vastgestelde meerjarenbeleidsplan samen zorgen voor kwaliteit van leven  zet het St. Antonius Ziekenhuis een volgende stap in waardegedreven zorg. Zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt én zorg die in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Met de focus op de onderdelen van het zorgproces en het zorgaanbod waar het St. Antonius de meeste waarde voor de patiënt kan toevoegen. In de komende jaren wordt de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan ter hand genomen, integraal vanuit vier thema’s: waardegedreven zorg; juiste zorg, juiste plaats, juiste kosten; medewerkers en zorgaanbod. En met de volgende kernwaarden in het achterhoofd:

  • ‘Samen’ gaat over de samenwerking met de patiënt, met de verwijzer en de keten, en met elkaar.
  • ‘Betrokken’ gaat over je gehoord en geholpen voelen. Als patiënt, als zorgverlener in de keten of als collega.
  • ‘Çontinu verbeteren’ gaat over de wens om de zorg en de organisatie telkens verder te ontwikkelen.
  • ‘Innovatief’ gaat over onze ambitie om topklinische zorg te leveren en te handelen op basis van innovatieve inzichten. Het gaat over vernieuwing op medisch-inhoudelijk, verpleegkundig en op ondersteunend vlak.

Jij brengt mee

Het nieuwe lid raad van bestuur is een ervaren medisch professional die zich vol passie inzet voor zowel besturen als voor het welzijn van de patiënt. Heeft aantoonbare kennis en vaardigheden m.b.t. veranderingsprocessen in een of meerdere ziekenhuizen. Zij/hij beschikt daarnaast over aantoonbare kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 
In de profilering is zij/hij onmiskenbaar bestuurder maar tegelijkertijd is zij/hij goed benaderbaar en zichtbaar voor medewerkers. Het lid raad van bestuur neemt mensen op overtuigende wijze mee bij het maken van bepaalde (strategische) keuzes. Moeilijke gespreksonderwerpen worden niet uit de weg gegaan. Dit doet zij/hij met passie, met plezier en op inspirerende wijze, gecombineerd met de nodige humor. Kwaliteiten als frisheid, samenwerkingsgerichtheid en verbindend vermogen zijn cruciaal.
 
Profielkenmerken nieuw lid raad van bestuur

  • Medisch specialist; ‘moderne dokter’, nieuwe generatie. Intern en extern professioneel-inhoudelijk boegbeeld. Mogelijk hoogleraar. In staat om vanuit kennis van het vak en ziekenhuisorganisatie en de verbinding daarbinnen, nadrukkelijk ook die met de verpleegkundigen, inhoud en processen te verbinden, ‘operations’ te sturen en te besturen;
  • Verbindende en moderne bestuurder; COO, management en inhoud, managen van en vanuit de professionele inhoud. Slagvaardig, zichtbaar en gezien, mensgericht, doortastend en volhardend, teamspeler, veranderaar (met oog op professioneel-inhoudelijke transitie, innovatie – ‘hoofdlijnakkoord’). Mogelijk afkomstig uit de categorie ‘rising stars’; professional met bredere kwaliteiten die zich nu juist manifesteert;
  • Stakeholdermanagement; intern en extern, oog voor patiëntparticipatie, goed omgaan met de medische staf, MSB, en ook nadrukkelijke aandacht voor de verpleegkundigen, de andere o zo belangrijke medewerkers. Inhoudelijk en bestuurlijk bijdragen aan de regionale samenwerking en Santeon. Representatie, netwerken;
  • Teamcomplementariteit; passend bij de andere rollen, posities en persoonlijkheden in en rond de RvB, het team. Bij keuze is diversiteit een belangrijk aandachtspunt; vrouwelijke kandidaat, ‘next generation’ als uitgangspunt. Daarnaast zijn ook de huidige en toekomstige interne en externe eisen van groot belang. Moet passen in ‘nieuwe werkelijkheid’; Covid en post-covid, herstelscenario. Gezicht van de medische professie, dokters en verpleegkundigen.

Wij bieden jou

De functie is in principe gebaseerd op een volledige, 40 urige werkweek. In nader overleg bestaat desgewenst de mogelijkheid om maximaal 8 uur per week te besteden aan klinische activiteiten. Inschaling is conform WNT-2 klasse V.
 

Aangenaam!

Het ziekenhuis
Onder de missie ‘Samen zorgen voor kwaliteit van leven’ voelen patiënten en hun naasten zich in het St Antonius gehoord en geholpen. Zij ervaren waardevolle zorg, geleverd door gedreven professionals. Zorg wordt verleend met aandacht, liefde en respect. Als één team werken de professionals van St. Antonius vanuit de persoonlijke behoefte van de patiënt. Daarbij handelen zij op basis van recente en innovatieve bevindingen. Door zelf onderzoek te doen dragen ook zij hieraan bij. Zij maken kwaliteit van zorg meetbaar en bieden patiënten inzicht in de uitkomsten hiervan. Deze uitkomsten gebruikt het ziekenhuis om de zorg continu te verbeteren. Om dit te bereiken investeren zij in onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze medewerkers. Zo draagt St. Antonius bij aan goede gezondheidszorg.
 
Met vrijwel alle medisch specialismen aanwezig in het ziekenhuis, (hoog)complexe zorg op meerdere locaties, klinische speerpunten hart & vaat, longen en oncologie, ruim 6000 betrokken medewerkers, 370 medisch specialisten, 500 arts-assistenten en ruim 1800 verpleegkundigen is het St. Antonius een van de grootste topklinische ziekenhuizen. Het ziekenhuis streeft continu naar verbetering van kwaliteit, zodat de patiënt de beste medische behandeling, verpleegkundige zorg en service krijgt die hij of zij verdient in een comfortabel en veilig ziekenhuis. Daarom zijn opleiding en onderzoek, naast patiëntenzorg, de belangrijkste pijlers in het ziekenhuis.

Besturingsmodel en organisatie
De raad van bestuur heeft de algemene leiding over het St. Antonius en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur werkt intensief samen met het Bestuur Medische Staf, dat alle medisch specialisten van het St. Antonius vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn. De vrijgevestigde medisch specialisten zijn verenigd in een Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Het ziekenhuis maakt afspraken met hen over de medische diensten die zij leveren aan het ziekenhuis. In de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de Coöperatie zijn deze afspraken vastgelegd. Sinds 1 januari 2017 zijn het Coöperatief MSB St. Antonius Ziekenhuis en het Medisch Specialistencoöperatief Midden Nederland (Zuwe Hofpoort) gefuseerd.
 
De medisch specialisten in loondienst zijn verenigd in de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD).
 
Behalve met het Bestuur Medische Staf werkt de raad van bestuur ook met andere partijen in het ziekenhuis intensief samen, waaronder de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad. Ook beschikt het ziekenhuis over een Cliëntenraad die de patiënten van het ziekenhuis vertegenwoordigt. Het St. Antonius hecht grote waarde aan goede samenwerking met al deze partijen.

 

Contact

St. Antonius Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach en Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan antonius@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met genoemde personen op 020-7267272.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 

 

Plaatsingsdatum: 08-07-2020 16:15

Vacaturenummer: 55723

Mijn vacatures